Polityka prywatności

Wyłączenie odpowiedzialności: Ten dokument stworzony jako szablon przeznaczony wyłącznie do celów informacyjnych. Jego wykorzystanie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wyłączenie odpowiedzialności oraz przyjęcie do wiadomości, że Webnode nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub użycie bazujące na treściach umieszczonych na tej stronie internetowej. Stanowczo zalecamy zasięgnięcie opinii prawnej oraz dostosowanie treści niniejszego dokumentu do potrzeb prowadzonej przez siebie działalności.

Sklep internetowy [….] na stronie [….] REGON […] z siedzibą […] przetwarza przekazane przez Klienta dane osobowe na potrzeby spełnienia i dodatkowego potwierdzenia Warunków Użytkowania, przetwarzania zamówień składanych drogą elektroniczną oraz realizowania dostaw, a także na potrzeby niezbędnej komunikacji prowadzonej w okresie wymaganym przez przepisy prawa.

Postanowienia ogólne

1. Zgodnie z przepisami RODO (zwanymi dalej „Rozporządzeniem RODO”) administratorem danych osobowych jest […..], REGON [….], z siedzibą w [….] (zwanym dalej „Administratorem”);

2. Dane kontaktowe Administratora: adres e-mail: [……], tel.: [………];

3. Dane osobowe obejmują wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Źródło danych osobowych

1. Administrator przetwarza dane osobowe uzyskane za zgodą Klienta i zebrane w trakcie zawierania umowy kupna oraz realizacji zamówienia elektronicznego utworzonego w sklepie internetowym […].;

2. Administrator przetwarza wyłącznie te dane identyfikujące oraz kontaktowe Klienta, które są niezbędne do realizacji umowy kupna;

3. Administrator przetwarza dane osobowe do celów wysyłki i rozliczenia zamówienia, a także na potrzeby prowadzenia niezbędnej komunikacji pomiędzy stronami umowy w okresie czas wymaganym przez prawo. Dane osobowe nie zostaną upublicznione i nie będą przekazywane do żadnych innych krajów.

Cel przetwarzania danych

Administrator przetwarza dane osobowe Klienta do następujących celów:

1. Rejestracja na stronie [….] zgodnie z art. 4, punkt 2 Rozporządzenia RODO;

2. Na potrzeby realizacji zamówienia elektronicznego utworzonego przez Klienta (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu);

3. Zachowanie zgodności z przepisami prawa obowiązującymi na mocy umowy jaka wiąże Klienta i Administratora;

4. Dane osobowe są niezbędne do zrealizowania umowy zakupu. Bez takich danych osobowych zawarcie umowy kupna jest niemożliwe.

Okres przechowywania danych osobowych

1. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji praw i obowiązków powstałych na mocy umowy zawartej pomiędzy Administratorem i Klientem, a także przez okres 3 (trzech) lat od momentu zakończenia obowiązywania tej umowy;

2. Administrator ma obowiązek usunąć wszystkie dane osobowe po zakończeniu wymaganego okresu przechowywania takich danych osobowych.

Odbiorcy i podmioty przetwarzające dane

Strony trzecie zajmujące się przetwarzaniem danych osobowych Klienta są podwykonawcami Administratora danych osobowych. Usługi świadczone przez takich podwykonawców są niezbędne do skutecznej realizacji umowy kupna oraz przetworzenia zamówienia elektronicznego wiążącego Administratora i Klienta.

Podwykonawcami Adminstratora danych osobowych są:

  • Webnode AG (system użyty do stworzenia sklepu elektronicznego);
  • Firma przewozowa;
  • Google Analytics (statystyki stron internetowych);

Prawa Klienta

W myśl postanowień zawartych w Rozporządzeniu, Klientowi przysługują następujące prawa:

1. Prawo dostępu do danych osobowych;

2. Prawo do korygowania danych osobowych;

3. Prawo do usuwania danych osobowych;

4. Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

5. Prawo do przenoszenia danych osobowych;

6. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażone na piśmie lub w formie wiadomości elektronicznej przesłanej na adres: [….];

7. Prawo do składania zażalenia do organu nadzoru, jeżeli zachodzi podejrzenie naruszenia Rozporządzenia.

Bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administrator niniejszym oświadcza, że podjął wszelkie środki zapobiegawcze o charakterze technicznym i organizacyjnym, które są konieczne do zabezpieczenia danych osobowych;

2. Administrator wykorzystał środki zapobiegawcze o charakterze technicznym, aby zabezpieczyć miejsca przechowywania danych, a w szczególności zabezpieczył dostęp do komputera za pomocą hasła, zastosował oprogramowanie antywirusowe oraz przeprowadza regularną konserwację sprzętu komputerowego.

Postanowienia końcowe

1. Złożenie zamówienia elektronicznego na stronie [….] stanowi potwierdzenie, że Klient zostsał poinformowany o wszystkich warunkach dotyczących ochrony danych osobowych i akceptuje je w pełnym zakresie;

2. Klient potwierdza akceptację tych zasad poprzez zaznaczenie pola wyboru w formularzu zlecenia zakupu;

3. Administrator może zaktualizować niniejsze Zasady w dowolnej chwili. Nowa, zaktualizowana wersja Zasad musi zostać opublikowana na stronie internetowej Administratora danych osobowych.

Niniejsze Zasady wchodzą w życie [Date]